Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Код та найменування спеціальності141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр  та галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна.

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 1928 року.

Підготовка фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією техніка-електрика здійснюється для роботи в господарствах, підприємствах, організаціях агропромислового напрямку, а також  у госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах, як спеціаліста, керівника та виконавця технологічних операцій з монтажу та технічного обслуговування електроустановок, ремонту, монтажу і наладки засобів автоматизації в сільськогосподарському виробництві.

Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено посади:

  • інженера-електрика та техніка-електрика з монтажу і налагодження електрообладнання, технічного обслуговування і експлуатації електроустановок, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;
  • завідуючого електроремонтною майстернею.

За час проходження навчальних практик студенти додатково оволодівають робітничою професією "Електромонтер з обслуговування і ремонту електроустаткування".

Провідні дисципліни фахової підготовки – " Електротехнології", "АТП і САК", "Експлуатація і ремонт електроустаткування і засобів автоматизації", "Технологія виробництва, зберігання і переробки с/г продукції", "Економіка і організація агроенергосервісу", "Електропостачання сільського господарства", 

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном переважно в Національному університеті біоресурсів та природокористування, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.
Освітня програма:

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі