Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Код та найменування спеціальності: 131 Прикладна механіка.

Шифр  та галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Кваліфікація:  фаховий молодший бакалавр з прикладної механіки

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 1991 року.

Фаховий молодший бакалавр з кваліфікацією техніка-електромеханіка готується до професійної діяльності з монтажу, ремонту та налагодження електронних та електромеханічних систем верстатів з ПУ, інших технологічних установок та роботизованих комплексів, а також з організації їх обслуговування.

Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено роботу в бюро відділів головного механіка, енергетики підприємств, а також в проектних і науково-дослідницьких організаціях машинобудівного профілю на первинних посадах електромеханіка.

Після закінчення технікуму електромеханік:

  • виконує роботи з ремонту, налагодження обладнання, профілактичні заходи з підтримання обладнання  в робочому стані;
  • бере участь в розробці і оформленні різної технічної документації для монтажу і експлуатації обладнання з забезпеченням норм охорони праці;
  • виконує розрахунки з визначення потреби в запасних частинах, електрорадіоелементах, інтегральних мікросхемах;
  • бере участь у розробці електричних і електронних схем.

Навчальним планом передбачено додаткове здобуття студентами робітничої професії “Монтажник радіоапаратури і приладів”.

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Промислова електроніка"; "Дискретна автоматика, мікропроцесорна техніка та програмування"; "Будова і налагодження систем ПУ"; "Технічне обслуговування верстатів з ПУ і РТК"; "Електропривод і електрообладнання верстатів"; "Автоматичне управління типовими технологічними процесами".

Основні підприємства для працевлаштування: ПП "Родень", ДП НВК "Фотоприлад", ПСРП "Ремавтоагрегат", ЗАТ "Черкасиелеватормаш", ПАТ "Юрія"

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном переважно в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.
 Освітня програма:

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів