Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року131 Прикладна механіка.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів.
Шифр  та найменування галузі знань: 13 Механічна інженерія.
Кваліфікація: електромеханік.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Підготовка за спеціальністю проводиться з 1991 року, з 1.09.2002р. запроваджено спеціалізацію “Налагодження електронних та комп’ютеризованих сис-тем керування технологічни-ми процесами”).

Молодший спеці-аліст з кваліфікацією техніка-електромеханіка го-тується до професійної діяльності з монтажу, ремон-ту та налагодження елек-тронних та електромеханіч-них систем верстатів з ПУ, інших технологічних установок та роботизованих комплексів, а також з організації їх обслуговування.

Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено роботу в бюро відділів головного механіка, енергетика підприємств, а також в проектних і науково-дослідницьких організаціях машинобудівного профілю на первинних посадах електромеханіка.

Після закінчення технікуму електромеханік:

  • виконує роботи з ремонту, налагодження обладнання, профілактичні заходи з підтримання обладнання  в робочому стані;
  • приймає участь в розробці і оформленні різної технічної документації для монтажу і експлуатації обладнання з забезпеченням норм охорони праці;
  • виконує розрахунки з визначення потреби в запасних частинах, електрорадіоелементах, інтегральних мікросхемах;
  • приймає участь у розробці електричних і електронних схем.

Навчальним планом передбачено додатково здобуття студентами робітничої професії “Монтажник радіоапаратури і приладів”.

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Промислова електроніка"; "Дискретна автоматика, мікропроцесорна техніка та програмування"; "Будова і налагодження систем ПУ"; "Технічне обслуговування верстатів з ПУ і РТК"; "Електропривод і електрообладнання верстатів"; "Економіка, організація та планування виробництва"; "Автоматичне управління типовими технологічними процесами".

Випускники можуть продовжувати навчання за скороченим терміном денною та заочною формами за напрямами "Інженерна механіка", "Комп’ютерна інженерія", "Системна інженерія", "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".